Ultima
Doświadczenie zawodowe
Kwalifikacje
Kontakt
 
 
 
 

Doświadczenie zawodowe

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej - ULTIMA (2008 – nadal): Opracowywanie studiów wykonalności, analiz finansowych, ekonomicznych, wrażliwości, ryzyka, audytów przygotowania przedsięwzięć dla potrzeb oceny projektów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki publiczne i podmioty prywatne; prowadzenie szkoleń i przygotowywanie materiałów szkoleniowych, m.in. z zakresu zarządzania projektami, budżetowania, studiów wykonalności, analiz finansowo-ekonomicznych, wykorzystania narzędzi informatycznych w ocenie i zarządzaniu projektami; analizy problemowe i moderowanie tworzenia strategii rozwoju instytucji publicznych.

Przykładowe działania:

2008 – nadal: Autor kilkudziesięciu studiów wykonalności, analiz finansowo-ekonomicznych, biznesplanów i wniosków o dofinansowanie m.in. dla projektów wodno-kanalizacyjnych, odbudowy i adaptacji obiektów zabytkowych, infrastruktury kultury, infrastruktury pomocy społecznej, termomodernizacji budynków, przebudowy dróg, obiektów turystycznych, sal gimnastycznych, zagospodarowania centrów miejscowości oraz audytor poprawności metodologicznej i merytorycznej analiz finansowych, ekonomicznych, wrażliwości i ryzyka studiów wykonalności projektów inwestycyjnych

2008 – nadal: Trener i autor materiałów szkoleniowych w ramach szkoleń dot. zarządzania projektami, studiów wykonalności projektów dofinansowywanych ze środków UE, warsztatów komputerowych sporządzania analizy finansowej i ekonomicznej projektu – m.in. prowadzenie szkoleń w ramach programu KFE (Konsultant Funduszy Europejskich): KFE1, KFE5 i KFE7 – por. http://www.eurofunds.org/)

2010: Moderator/konsultant przygotowania strategii rozwoju wojewódzkich bibliotek publicznych w ramach projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”

2010: Współautor Programu działań Gminy Szczurowa związanych z usuwaniem skutków powodzi i długotrwałych opadów deszczu w 2010 r.; autor Analizy sytuacji finansowej, prognozy poziomu zadłużenia oraz możliwości inwestycyjnych Gminy Strzegom na kolejne lata na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strzegom na lata 2010-2020

 

W ramach zatrudnienia w firmie LEM Projekt Sp. z o.o. w Krakowie (2004-2008): Odpowiedzialny m.in. za sporządzanie dokumentów analitycznych i planistycznych (np. strategie rozwoju lokalnego, analizy finansowo-ekonomiczne przedsięwzięć – studia wykonalności / biznesplany, analizy oddziaływania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, raporty z badań itp.), prowadzenie szkoleń i przygotowywanie materiałów szkoleniowych, koordynowanie realizacji projektów, kierowanie pracami zespołów projektowych.

Przykładowe działania:

2007 – 2008: Współautor Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2008-2013, Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Krakowskiego na lata 2008-2013 oraz Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008-2015.

2004 – 2008: Współautor studiów wykonalności oraz biznesplanów dla projektów m.in. przebudowy dróg, budowy kanalizacji sanitarnej, budowy obiektów kubaturowych, remontów obiektów zabytkowych, utworzenia specjalistycznego laboratorium naukowego.

2003 – 2008: Współautor prognoz oddziaływania budowy obiektów handlowych na rynek pracy, komunikację, istniejącą sieć handlową oraz zaspokojenie potrzeb i interesów konsumentów w Szczecinie, Kielcach i gminie Raszyn oraz analiz skutków utworzenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Nowym Sączu, Bochni i Jeleniej Górze.

2007 – 2008: Współautor koncepcji audytu wewnętrznego i zewnętrznego rozwiązań przyjętych w ramach Akcji „Przejrzysta Polska”: stworzenie modelu wdrażania audytu wewnętrznego i zewnętrznego, opracowanie narzędzi audytu.

2004: Koordynator i współautor opracowania „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013” oraz „Studium potencjału gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego”; koordynator i współautor opracowania „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Rydułtowy na lata 2004-2013”.

2006 – 2007: Trener i współautor materiałów szkoleniowych w ramach projektu szkoleń generalnych i specjalistycznych dla wyższego i średniego szczebla zarządzania oraz członków korpusu służby cywilnej realizowanych na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: przeprowadzenie szkoleń z zakresu m.in.: Audyt wewnętrzny, Podatek od towarów i usług, Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, Radzenie sobie ze stresem;  przygotowanie materiałów szkoleniowych z zakresu audytu wewnętrznego.

2005 – 2006: Koordynator wdrożenia Schematu I „Pilotażowego Programu LEADER+” w gminie Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk oraz Daleszyce - przeprowadzenie warsztatów strategicznych, opracowanie m.in. Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” i Związku Stowarzyszeń „Białe Ługi”.